skip to Main Content

Huurders stellen steeds meer eisen aan de energiezuinigheid van het gebouw. PropertyView adviseert en helpt eigenaren en gebruikers bij het verduurzamen en het toekomstbestendig maken en houden van gebouwen. In samenspraak bekijken wij welke gebouwen in aanmerking komen voor het verbeteren van de energieprestatie en duurzaamheid. Hierbij wordt ook gekeken naar kleine, relatief eenvoudige verbeteringen en natuurlijke vervangingsmomenten zodat de investeringskosten zoveel mogelijk beperkt blijven. In een helder overzicht informeren wij u over mogelijke maatregelen, de (meer)investeringen en de besparingskosten waardoor een ieder een weloverwogen keuze kan maken in de te nemen vervolgstappen.

Energie monitoring en management

Energiemonitoring stelt gebruikers in staat om terugkoppeling te verkrijgen over hoe processen draaien in de huidige situatie, welke besparingsmaatregelen kunnen worden getroffen. Het wordt ook gebruikt om prognoses te maken van het energiegebruik in de komende periodes. De resultaten van deze maatregelen kunnen direct zichtbaar worden gemaakt met behulp van de energienota’s. lees meer…

Milieueisen en wetten

Een erkende maatregel is een energiebesparende maatregel waarvan verwacht wordt dat die zich binnen vijf jaar terugverdient. Op grond van artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer zijn deze maatregelen verplicht. In de Staatscourant is nu officieel bevestigd dat per 1 januari 2018 de EBS erkende maatregel (onderdeel van het intensiveringspakket van het Energieakkoord) verplicht gaat worden voor een groot aantal sectoren zoals benoemd in onderstaande tabel. Lees meer…

Bereidheid tot investeren

Uit diverse onderzoeken blijkt dat bedrijven (huurders) bereid zijn een extra premie voor duurzaamheid te betalen bovenop de standaardhuur. Op dit moment lijkt deze ontwikkeling zicht nog te beperken tot de kantorenmarkt. Uit deze onderzoeken blijkt dat duurzame kantoren meer huur opbrengen dan kantoren met niet-groene energielabels.

Minder zuinige kantoren hebben gemiddeld een 6 procent lagere huurprijs dan zuinige kantoren. Tot nu toe ligt het accent van verduurzaming vooral op het bouwen van nieuwe kantoren. Daar worden op het terrein van duurzaamheid en innovatie echte stappen gemaakt. Lees meer…

Split incentives

Soms kan er sprake zijn van een split incentive, waarbij de belangen tussen verhuurder en gebruiker/huurder van een gebouw verschillen. Een verhuurder investeert bijvoorbeeld in maatregelen voor energiebesparing, maar de gebruiker van het gebouw profiteert van de lagere energiekosten.

Oplossing
Deze split incentives zijn een privaatrechtelijke kwestie tussen huurder en verhuurder of beheersorganisatie. Het economische probleem moet in de eerste plaats dus worden opgelost door de marktpartijen onderling. Platform Duurzame Huisvesting biedt oplossingen die split incentives voorkomen.

De komende jaren zullen veel “splits” zich op natuurlijke momenten oplossen. Oude huurcontracten lopen immers af. In een nieuw huurcontract kunnen nieuwe afspraken komen. Moet u een nieuw huurcontract afsluiten? Neem dan energiebesparende maatregelen mee als onderdeel van het contract. Maak afspraken over wie welke maatregelen neemt.

EPA Label op uw gebouw

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning, kantoor of ander gebouw is. Eigenaren moeten een energielabel hebben bij verkoop, verhuur of oplevering van hun woning of gebouw. Lees meer…

EBS

EBS staat voor een Energieregistratie- en Bewaking Systeem en is een onderdeel van een energiemanagementsysteem (integraal grip op energie). In essentie is EBS een maatregel dat er op gericht is voor een gebouw dat beschikt over energieverbruiksmeters, het energiegebruik te registreren en te analyseren door middel van software en hardware. Lees meer…

Methoden meten energieprestatie

Er zijn verschillende methoden om te beoordelen hoe duurzaam vastgoed is. Het meest gangbaar zijn BREEAM, GreenCalc en GPR Gebouw. Een tekortkoming van deze methoden is dat niet voldoende wordt gekeken naar de beleggingsaspecten die bij de duurzaamheid van een gebouw van belang zijn. Lees meer…

Back To Top